fbpx Управление на недвижима собственост | Тия имоти

Управление на недвижима собственост

Версия за печатВерсия за печатPDF версияPDF версия

Управлението на недвижима собственост и активи се превръща във все по-сериозно предизвикателство в съвременния икономически живот. Ефективното управление на недвижимата собственост повишава пазарната стойност на сградите и съоръженията и удължава техния експлоатационен период. Внедряването на професионални фирми за управление води до повишаване качеството на обслужване, намаляване на разходите за експлоатация и увеличаване на преките приходи от недвижимата собственост. За да се постигне всичко това е необходимо започване на управлението от самото планиране (идеенпроект). Основната цел е подобряване на управлението, точното следене и намаляване на разходите чрез съсредоточаване на едно място на цялата информация за сгради, договори, офис консумативи, наеми, разходи за енергоносители, разходи за почистване, охрана, поддръжка и много други. Ние знаем колко важна за Вас е поддръжката на Вашия жилищен комплекс или търговски център. 

В процеса на съвместната ни работа ние ви предлагаме и услуги в сферата на одитите и консултациите:

 • Фасилити одит и дю дилиджънс
 • Одит на общите експлоатационни качества на сградата
 • Правно консултиране
 • Счетоводно отчитане и контролиране
 • Стратегическо планиране на поддръжката както при първоначално проектиране и изпълнение на обекта, така и при завършени обекти
 • Стратегически фасилити мениджмънт и планиране
 • Консултации и обезпечаване на сигурност
 • Администриране на персонал
 • Професионален домоуправител и стриктно спазване на Закона за Етажната собственост.

 

Административното обслужване на Вашия комплекс включва:

 • Водене, регистриране и съхраняване на Книгата на собствениците. Заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване. Организиране и провеждане на Общи събрания
 • Събиране на таксите за управление и поддръжка, както и други суми, дължими съгласно сключените договори за управление и поддръжка или за извършване на допълнителни услуги
 • Осигуряване на представител на фирмата в Офисите на ТИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД, гр. Пловдив, ул. ”Порто Лагос” №43 всеки работен ден от 8:00 до 16:00ч. и бул. Христо Ботев”№92Г от 8:00 до 17:00ч. за събиране и заплащане на дължимите такси.
 • Заплащане от името и за сметка на Етажната собственост на консумативните разходи на входа – ел. енергия, вода, ТЕЦ, такси за асансьор и други подизпълнители
 • Управление и отчитане на събраните средства във Фонд Обновяване и ремонт. Контрол при спазване Правилника за Вътрешен ред
 • Съдействие при подбор на фирми за извършване на ремонтни дейности. Организиране, насочване, извършване и контролиране на всички необходими поправки и дейности, свързани с поддръжката на общите части на Сградата, които не могат да се категоризират като Основен ремонт
 • Съдействие при констатиране на повреди в апартаментите
 • Съдействие при комуникация с представители на Общински и Държавни органи
 • Водене на седмичен график за почистване на общите части на сградата, своевременно информиране на етажната собственост за настъпили събития и нужди от действия от тяхна страна, отчитане на направени плащания от страна на живущите в Етажната Собственост, посредством информационно табло за обяви

 

Ние извършваме услуги по почистване на всякакви видове обекти. Ние познаваме нуждите на нашите клиенти и действаме съгласно техните специфични изисквания като ги консултираме за методите и нивата на почистване, за да осигурим постигането на желания резултат и да го поддържаме през цялото ни сътрудничество.

 • Ежедневно почистване във време, удобно за вашата дейност
 • Основно почистване след ремонт или строителни работи
 • Почистване на прозорци и витрини – толкова често, колкото желаете
 • Почистване на фасади и труднодостъпни места
 • Почистване на различни видове подови настилки и мебелно обзавеждане
 • Почистване на сняг
 • Доставка на санитарни консумативи с желаното от вас качество
 • Дезинсекция, дезинфекция и деритизация – контрол и мониторинг на вашите помещения за наличие на вредители, насекоми или гризачи
 • Управление на отпадъците и рециклиране.

 

Ние осигуряваме цялостна сградна  поддръжка на вашето портфолио от имоти като гарантираме, че вашите сградни активи ще благоприятстват вашия бизнес. Грижите за една сграда включват широк диапазон от дейности от счупени прозорци до теч от покрива или просто поставяне на картина. Ние можем да извършим за вас широка гама от услуги по обследвания и проверки, ремонт и подмяна, поддръжка на сграден фонд. Услугите включват дейности по:

 • Покривни работи
 • Дърводелски работи
 • Стъкларски работи
 • Бояджийски работи
 • Столарски работи
 • Изолационни работи
 • Настилки и облицовки
 • Поддръжка на фасади
 • Поддръжка на ВиК инсталации
 • Ремонт на врати/ ключалки
 • Ремонт и поддръжка на мебел-оборудване
 • Поддръжка на външните площадки и зелени площи
 • Поддръжка на подземни и надземни паркинг зони
 • Поддръжка на водни съоръжение, плувни басейни и други.

 

Поддръжката включва планирана профилактика, сервиз, дребни ремонти, законоустановени проби и периодични тестове на всички съоръжения в сградата.Ние имаме необходимия опит да правим оценка и да извършваме поддръжка на всички елементи на машини и съоръжения, на климатични и електрически системи и оборудване, включително:

 • Системи за аварийно захранване -  UPS и дизел генератори
 • Климатизация и охлаждане – VRV, VAV, централни устройства /чилър системи/, отделни сплит системи, вентилаторни конвектори
 • Вентилационни системи, почистване на въздуховоди, филтри и други
 • Електрическо осветление, смяна на крушки, светещи рекламни табели
 • Електрически табла за ниско и високо напрежение
 • Отопление – централно или локално, поддръжка на котли
 • Поддръжка и профилактика на асансьори и ескалатори
 • Замерване на импеданса и електрическо замерване на контур-фаза съгласно нормативните документи.

 

Строително-монтажните работи /СМР/ на имоти включват:

 • Проектиране на преустройство, модернизация и реконструкция на обекти
 • Извършване на строително-монтажни работи по части:
 • архитектурна
 • конструктивна
 • електро
 • ВиК
 • ОВиК
 • СОТ, Видеонаблюдение, ПИС, ПГС
 • Осигуряване на всички необходими сертификати, декларации за съответствие на вложените материали, изготвяне и заверка на досие по пожарна и аварийна безопасност
 • Необходими електрически замервания, замервания на шум, запрашеност и осветеност на работната среда, 72-часови проби и всички необходими документи за предаване на всеки отделен обект и получаване на разрешение за ползване.

 

Услугите по охрана на имоти включват:

 • Въоръжена и невъоръжена охрана на имущество на физически и юридически лица на територията на страната 
 • Определяне и оценка на рисковете за сигурност, препоръки за тяхното минимизиране и управление
 • Извършване на независими одити по сигурността
 • Консултиране по проблемите на корпоративната сигурност, защита на информацията
 • Изготвяне на планове за управление на предкризисни и кризисни ситуации
 • Изготвяне на планове и провеждане на тренинги за повишаване на сигурността и защитата на персонала
 • GPS системи за лична и имуществена охрана и проследяване.